Pradosham Abhishekam at Parashakthi Temple

16 April 2019 - 9:30am to 6:30pm
Venue: 
Parashakthi Temple 551 W. Kennett Rd, Pontiac, MI 48340
Description: 
APRIL 16th - TUESDAY Pradosham Abhishekam 09:30 AM Sri Shivalinga Abhishekam 10:30 AM Sri Subrahmanya Swamy Abhishekam 04:00 PM Raahukaala Archana 06:30 PM Pradosham Sri Nandikeswara Sahitha Sri Shiva Abhishekam along with Sri Devi Parashakthi