Pradosham Sri Surya Bhagavan Archana at Parashakthi Temple

17 February 2019 - 9:30am to 7:30pm
Venue: 
Parashakthi Eternal Mother Temple 551 W Kennett Rd, Pontiac, MI 48340
Description: 
FEBRUARY 17th - SUNDAY 09:30 AM Sri Shivalingam Abhishekam 10:00 AM Special Swarna Kavacha Dharana Sankalpam & Archana for Sri Surya Bhagavan 10:30 AM Sri Ayyappa Abhishekam 11:30 AM Sri Jagannatha Puja 06:30 PM Pradosham Sri Nandikeswara Sahitha Sri Shivalinga Abhishekam along with Sri Devi Parashakthi Abhishekam 07:30 PM Sarvadosha Nivarana Peetham Archana