Sarva Dhosha Nivarana Peetam Archana at Parashakthi Temple

29 September 2020 - 9:30am to 7:30pm
Venue: 
Parashakthi Temple 551 W Kennett Rd, Pontiac, MI 48340
Description: 
Sep 29th – TUESDAY 9:30 AM Sri Shivalinga Abhishekam along with Sri Subrahmanya Swamy Abhishekam 4:00 PM Raahukaala Archana 6:30 PM Sri Devi Parashakthi Abhishekam 7:30 PM Sarva Dosha Nivarana Peetham Archana