Sarva Dosha Nivarana Peetam Archana at Parashakthi Temple

17 April 2019 - 9:30am to 7:30pm
Venue: 
Parashakthi Temple 551 W. Kennett Rd, Pontiac, MI 48340
Description: 
APRIL 17th - WEDNESDAY Sarva Dosha Nivarana Peetam Archana 09:30 AM Sri Shivalinga Abhishekam along with Sri Radhakrishna Utsava Moorthi 07:00 PM Sri Vishnu Sahsranaamam chanting followed by Archana 07:30 PM Sarva Dosha Nivarana Peetam Archana