Sarva Dosha Nivarana Peetham Archana at Parashakthi Temple

19 March 2019 - 9:30am to 7:30pm
Venue: 
Parashakthi Eternal Mother Temple 551 W Kennett Rd, Pontiac, MI 48340
Description: 
MARCH 19th - TUESDAY Sarva Dosha Nivarana Peetham Archana 09:30 AM Sri Shivalinga Abhishekam 10:30 AM Sri Subrahmanya Swamy Abhishekam 04:00 PM Raahukaala Archana 06:30 PM Sri Devi Parashakthi Abhishekam 07:30 PM Sarva Dosha Nivarana Peetham Archana