Sri Bharani Deepam Pradosham at Parashakthi Temple

27 November 2020 - 9:30am to 6:30pm
Venue: 
Parashakthi - The Eternal Mother Temple 551 W Kennett Rd, Pontiac, MI 48340
Description: 
Nov 27th - FRIDAY Sri Bharani Deepam Pradosham 9:30 AM Sri Shivalinga Abhishekam 10:00 AM Swarna Lakshmi Kalasha Puja 6:30 PM Sri Devi Parashakthi abhishekam along with Sri Nandikeswara sahitha Sri SomaSundareswara swamy abhishekam followed by Sri Bharani Deepam / Sri Pancha Bhootha Deepam (5 mud lamps representing 5 elements)