Sri Karthikai Deepam at Parashakthi Temple

28 November 2020 - 9:15am to 7:30pm
Venue: 
Parashakthi - The Eternal Mother Temple 551 W Kennett Rd, Pontiac, MI 48340
Description: 
Nov 28th – SATURDAY Sri Karthikai Deepam 9:15 AM Sri Shivalinga & Sri Navagraha Abhishekam 10:30 AM Sri Venkateshwara & Sri Lakshmi Narasimhaswamy Abhishekam 7:30PM Sarvadosha Nivarana Peetam Archana followed by Sri Karthikai Deepam (Shiva Deepam)