Pradhosham at Parashakthi Temple

8 May 2021 - 9:15am
Venue: 
Parashakthi - The Eternal Mother Temple 551 W Kennett Rd, Pontiac, MI 48340
Description: 
May 8th - SATURDAY Pradosham 9:15 AM Sri Shivalinga & Sri Navagraha Abhishekam 10:30 AM Sri Venkateshwara & Sri Lakshmi Narasimhaswamy Abhishekam 6:30 PM Pradosham Sri Nandhikeshwara Sahitha Sri Shiva Abhishekam 7:30 PM Sri Hanuman Chalisa Chanting